Skip to main content

Хэрхэн бүртгэлээ баталгаажуулах вэ?

Яагаад хэрэглэгчээ таних шаардлагатай вэ?​

Монгол банкны шаардлагын дагуу Мөнгө угаахын эсрэг хууль, Терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг хуулийн хүрээнд бид мөнгөний орлого, зарлагыг тайлагнах үүрэгтэй юм.

info

Та бүртгэлээ баталгаажуулснаар илүү олон боломжийг эзлэх эрхтэй болно.

Танаас ямар төрлийн мэдээлэл шаардах вэ?​

Юуны түрүүнд таныг мөн гэдгийг батлах зорилгоор иргэний үнэмлэх дээрх мэдээллийг бүртгэнэ.

Овог

Нэр

Регистрийн дугаар

Мөн тухайн бичиг баримтын эзэн мөн эсэхийг тулгаж харах зорилгоор тухайн үеийн зураг болон “селфи” зургийг ашиглаж болно. ДАН системээр холболт хийвэл баталгаажуулах үйлдэл автоматаар биелнэ.

Нэр Регистрийн дугаар Мөн тухайн бичиг баримтын эзэн мөн эсэхийг тулгаж харах зорилгоор тухайн үеийн зураг болон “селфи” зургийг ашиглаж болно. ДАН системээр холболт хийвэл баталгаажуулах үйлдэл автоматаар биелнэ.

info

ДАН системээр холболт хийвэо баталгаажуулах үйлдэл шууд автоматаар биелнэ.