Skip to main content

Октагон хэрэглэгчийн гарын авлага

Энэхүү гарын авлага нь дараах зорилготой:

  • Шинэ хэрэглэгчид: Туслах, заавар зөвлөгөө өгөх, сургалт хийх
  • Хэрэглэгч бүрд: Төвлөрсөн, баталгаатай, тогтмол мэдээлэл хүргэх
  • Функц: Платформын боломж, шинэ функцуудыг таниулах